بیمه حقوقی

باسمه تعالی

((تعریـف طـرح بیمـه حقوقـی ))

بیمه حقوقی یک عقد لازم است

(عقد لازم عقدیست که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را نداشته باشد مگر درموارد معینه )

وموضوع آن تمامی حوادث است که برای طرف عقد پیرامون

مسائل حقوقی ایجاد معضل و مشکل نموده است.

بیمه حقوقی طرحی به نسبت نوین است

که  فرد را در مقابل هر مشکلی  حقوقی و مباشرتی

که با آن در ارتباط است پوشش می دهد.

بیمه حقوقی همانند سایر عقود بیمه یک نوع حمایت است ،

اما باید توجه داشت که این حمایت جنبه مالی ندارد.

((  هدف از تشکیل این نهاد ))

حمایت حقوقی و قانونی از تمامی اقشار

با هر توان مالی و طبقه ی اجتماعی

که بتوانند به طور آسان و با دسترسی به بهترین شیوه

راه حل  قانونی  کسب و به مسائل خود فائق آیند.

ین طرح در اردیبهشت سال 1386 توسط دکترسید روح الله اسحاقی به رشته تحریر

و با همکاری جمعیاز اساتید برجسته حقوق وکارشناسان این فن تکمیل و اعلام گردید.

مهمترین هدف نگارش این طرح کمک مستمر و مدون و قانونی

به اشخاص حقیقی و حقوقی ای بود که توان اختیار وکیل برایشان مقدور نبوده یا خود متقاضی پیگیری امور حقوقی بوده

و بدلیل عدم اطلاع از مسایل حقوقی آسیب میدیدند ،

تنظیم تا با هدایت کارشناسان خبره و وکلای دادگستری در پیگیری پرونده های حقوقی رهنمود شوند.

(( ادامه دارد …  ))