برچسب: ارزش کارگر، ‌ارزش حیات جامعه و زندگی مردم است