برچسب: ارشا اقدسی بدلکار سینمای ایران پس از چندین روز بستری در بیمارستانی در بیروت درگذشت.