برچسب: دادستان انتظامی قضات به صورت موردی به وضعیت شعبی که موجب اطاله دادرسی در پرونده‎ها مسن می‎شوند رسیدگی کند