برچسب: دستگاه قضایی اجازه فشار بیشتر به معیشت مردم را نمی‌دهد