برچسب: منبع میران

احضار و تحقیق مقام قضایی از احمدرضا حائری؛ هیچ مستندی برای ادعا‌های وی ارائه نشد و به دلیل اثبات کذب…