برچسب: ۶۵ هزار تن جو انباشته شده در بندر شهید رجایی