یکی از حقوق زنان که در قوانین ایران پیش‌بینی شده، ممنوع‌الخروج کردن همسر است.
۱٫ زن میتوانــد در راســتای مطالبه حقوق مالی خود از همســرش، اقدام به ممنوع الخروج نمودن وی نماید.
روش اول، همان اقدام از طریق مرجع قضایی اجراء كننده رأی است که باید ٌ به تقاضای محكومله قرار ممنوع ٌ الخروج بودن محكومعلیه را صادر كند. این قرار ٌ تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعســار محكوم علیه یا جلب رضایت محكوم له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق كفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
روش دوم، اقدام از طریق دوایر اجرا اسناد رسمی لازم الاجراست.
درخواست اجرا در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شــده نســبت به اموال منقول و ســایر تعهدات (به اســتثنای اموال غیر منقول) از دفتری که ســند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر ‌‌املاک به ثبت رســیده است، از دفتر اسناد رســمی تنظیم کننده سند به عمل می آید.
۲٫ دولت می تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگســتری و ثبت اســناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه تعیین می شود، جلوگیری نماید.
۳٫ چنانچه شخص ممنوع الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت شش ماه از کشور خارج شود خود یا اشخاص ثالث می بایست ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و درصورتیکه ملک در رهن و یا بازداشت نباشد، پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن صورت مجلســی با حضور رئیس ثبت، رئیس و یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه اعلام میگردد و بدیهی است در صورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر از ملک مذکور رفع توقیف شده و ممنوع الخروجی برقرار می شود در غیراینصورت بدون رعایت مستثنیات دین طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده استیفا خواهد شد.
مطابق ماده ۲۰۱ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷ رئیس قوۀ قضائیه با اصلاحات ۱۳۹۸، درمواردیکه متعهد در اجرای ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ ممنوع الخروج گردیده باشد، چنانچه شخص ممنوع الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت ۶ ماه از کشور خارج شود، خود یا اشخاص ثالث می‌بایست ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و درصورتیکه ملک در رهن و یا بازداشت نباشد، پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن صورتمجلسی با حضور رئیس ثبت، رئیس و یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه اعلام می‌گردد و بدیهی است درصورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر از ملک مذکور رفع توقیف شده و ممنوع الخروجی برقرار می‌شود در غیراینصورت بدون رعایت مستثنیات دین طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده استیفاء خواهد شد.

****************************************************

منبع :میزان

#صبای عدالت آریانا

#SAAOK

توسط goodnews

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *