برچسب: #پازوکیان_اسدلله_دکتر_پژوهشگرسیاسی

هم میهنان اصلاح طلب ،بهینه پاره تویی،یا باز ی با حاصل جمع جبری صفر به تاریخ پیوسته است.نبش قبر نکنید/نویسنده دکتر اسد الله پازکیان

دکتر اسدا‌‌‌… پازکیان،استاد دانشگاه دکتر سید روح ا… اسحاقی ،استاد دانشگاه ?هم میهنان اصلاح طلب ،بهینه پاره تویی،یا باز ی…